MEDIACJE I SZKOLENIA
AD REM Mediacje i szkolenia
O nasZasady działalności mediacyjnejMediacjeMediatorzyWydarzeniaZasady działalności szkoleniowejSzkoleniaTrenerzyKlienci / ReferencjeKontakt
Mediacje

A. Ze względu na rodzaj (przedmiot) konfliktu wyszczególniamy mediacje cywilne, karne i ds. nieletnich.

1. Mediacje cywilne to takie, których przedmiot dotyczy spraw regulowanych prze przepisy prawa cywilnego, np. sprawy rodzinne, o opiekę nad dziećmi, o kontakty, alimentacyjne, o podział majątku, gospodarcze, wszelkiego rodzaju konflikty tzw. sąsiedzkie, pracownicze, o ochronę dóbr, spadkowe, związane z ochroną praw autorskich i wiele, wiele innych spraw, w których zawarcie umowy jest dopuszczalne przez przepisy prawa.

2. Mediacje karne to takie, których przedmiotem są konflikty powstałe na skutek przestępstwa, tj. czynu zabronionego pod groźbą kary jako zbrodni albo występku, przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawnego, zawinionego i społecznie szkodliwegoszym niż znikomy (art. 1 i 7 kk).

3. Mediacje ds. nieletnich to takie, które wynikają z przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.B. Ze względu na sposób inicjowania wyszczególniamy mediacje umowne (przedsądowe, prywatne) - do mediacji przystępują strony, jeszcze zanim zdecydują się na skierowanie sprawy do sądu (lub innego organu) oraz sądowe - sąd (lub inny organ) kieruje sprawę do mediatora z własnej inicjatywy lub z inicjatywy stron.                                                                                                          


1. Mediacje umowne (przedsądowe, prywatne)
 
Zanim strony zdecydują się na skierowanie sprawy do sądu warto powierzyć konflikt mediatorowi. Wówczas, za zgodą obu stron, dochodzi do mediacji tzw. umownych - prowadzonych przez mediatora na podstawie umowy cywilno - prawnej o mediację zawieranej pomiędzy mediatorem a stronami.

Koszty mediacji umownych (przedsądowych, prywatnych)

Sprawy majątkowe Sprawy niemajątkowe
do 100 000 zł - 1 000 zł za całość
postępowania mediacyjnego od obu stron (tj. 500 zł od każdej strony)
powyżej 100 000 zł - 1 500 zł
powyżej 200 000 zł - 2 000 zł

powyżej 500 000 zł - 3 000 zł
powyżej 800 000 zł - 4 000 zł
powyżej 1 000 000 zł - 0,5% WPS
150 zł - pierwsza nielimitowana sesja informacyjna od obu stron
(tj. 75 zł. od każdej strony)
200 zł - każda następna sesja trwająca do 2h od obu stron
(tj. 100 zł od każdej strony) 

 

Mediatorowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z prowadzoną mediacją w zakresie uzgodnionym ze stronami (przejazdy, hotele, wynajem pomieszczenia w przypadku, gdy mediacja odbywa się poza siedzibą mediatora).
Do podanych kwot 
należy doliczyć podatek VAT 23%.

2. Mediacje sądowe 
Kiedy strony skierowały już sprawę do sądu (lub innego organu w zależności od rodzaju lub etapu sprawy), nadal istnieje możliwość rozwiązania ich konfliktu poprzez mediację - mówimy wówczas o mediacji tzw. sądowej - to sąd (lub inny organ w zależności od rodzaju sprawy i etapu postępowania) kieruje strony na mediację z własnej inicjatywy lub z inicjatywy stron, oczywiście również za zgodą obu stron.

Koszty mediacji sądowych cywilnych

Sprawy majątkowe    Sprawy niemajątkowe
1% wartości przedmiotu sporu
ale nie mniej niż 150 zł 
i nie więcej niż 2000 zł
za całość postępowania mediacyjnego
od obu stron
150 zł - pierwsze posiedzenie mediacyjne
100 zł - każde kolejne 
ale nie więcej niż 450 zł
za całość postępowania mediacyjnego
od obu stron

Jeżeli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy strona powodowa otrzyma zwrot 100% kosztów sądowych.
Jeżeli dojdzie do zawarcia ugody po rozpoczęciu rozprawy strona powodowa otrzyma zwrot 75% kosztów sądowych.

Mediatorowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z prowadzoną mediacją (przejazdy, wynajem pomieszczenia w wysokości nie przekraczającej 70 zł za jedno posiedzenie, korespondencji w wysokości nie przekraczającej 30 zł).
W razie nie przystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nie przekraczającej 70 zł. 
Do podanych kwot 
należy doliczyć podatek VAT 23%.

W przypadku mediacji sądowych karnych i do spraw nieletnich koszty mediacji ponosi Skarb Państwa, koszty te nie obciążają stron.